Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών

Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), [Ευελπίδων (ΣΣΕ),
Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ),
Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)] και των Ανωτέρων Στρατιωτικών
Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), [Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού
Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)]

Δείτε την προκήρυξη εδώ.