Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

1. Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου II της παρούσας
προκήρυξης, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου κεφαλαίου και επιθυμούν να εισαχθούν σε
Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για
τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος,
www.fireservice.gr σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό,
τις ημερομηνίες από την Πέμπτη 28/05/2020 έως και την Πέμπτη 04/06/2020
(συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου). Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή
η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. Ακολούθως, ο υποψήφιος εκτυπώνει εις
διπλούν το σχετικό αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και το
οποίο θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του κεφαλαίου III της
παρούσας προκήρυξης. Στο αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής ενσωματώνεται βεβαίωση
ελέγχου αναστήματος και ημερομηνίας γέννησης που θα συμπληρώνεται από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών. Το αποδεικτικό αυτό σε περίπτωση που ο υποψήφιος
δεν πληροί τις προϋποθέσεις αναστήματος ή/και ηλικίας, επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των
δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος δεν εκτυπώνει την αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση αλλά μόνο το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής αυτής (εις διπλούν).
2. Ο υποψήφιος φροντίζει να γνωρίζει τον «Αριθμό Αίτησης» που έλαβε η αίτηση – υπεύθυνη
δήλωση για τη συμμετοχή του στον τρέχοντα διαγωνισμό, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της
ιστοσελίδας του ΠΣ, προκειμένου να παρακολουθεί ευχερώς τους πίνακες που προβλέπεται να
δημοσιευθούν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.
3. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν
αυτοπροσώπως τις ημερομηνίες από την Παρασκευή 29/05/2020 έως και την Παρασκευή
05/06/2020 και από ώρα 08:00΄ έως ώρα 16:00΄ (συμπεριλαμβανομένου του
Σαββατοκύριακου), στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών
(ΔΙΠΥΝ), στα γεωγραφικά όρια των οποίων βρίσκεται η κατοικία τους, εξαιρουμένων των
υποψηφίων που είναι μόνιμοι κάτοικοι νησιών, πλην Κρήτης, οι οποίοι δύνανται να
μεταβούν σε οποιαδήποτε ΔΙΠΥΝ δηλώσουν στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου
να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών που ορίζεται στο κεφάλαιο V
της παρούσας προκήρυξης, να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να μετρηθεί το ανάστημά τους,
να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου III της παρούσας προκήρυξης
και να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα. Ειδικά οι
υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα μεταβαίνουν στις ΔΙΠΥΝ στα γεωγραφικά
όρια των οποίων υπάγεται η Υπηρεσία τους. Εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων για τον
έγκαιρο και κατάλληλο προγραμματισμό των αναγκαίων μετακινήσεών τους, προκειμένου να
μεταβούν αυτοπροσώπως στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών.
4. Οι υποψήφιοι, κατά τις ημέρες προσέλευσής τους στις Υπηρεσίες όπου λειτουργούν οι
Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών, προσέρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
τρέχουσες ισχύουσες διατάξεις για τις ημέρες αυτές, σχετικά με τον περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών. Οι
υποψήφιοι φροντίζουν, με δική τους ευθύνη, να επικοινωνήσουν άμεσα (από 08:00 έως και
16:00, συμπεριλαμβανομένου του σαββατοκύριακου) μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, με τη ΔΙΠΥΝ/ΔΙΠΥ ή το
παράρτημα αυτής, στην οποία θα μεταβούν αυτοπροσώπως στην Επιτροπή Παραλαβής
Δικαιολογητικών, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές οδηγίες προσέλευσης. Τα τηλέφωνα
όλων των ΔΙΠΥΝ/ΔΙΠΥ ή των παραρτημάτων αυτών φαίνονται στο παράρτημα Δ΄.
5. Για τους υποψήφιους που εισέρχονται στους χώρους παρουσίασης στις Επιτροπές
Παραλαβής Δικαιολογητικών, είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας
προσώπου, την οποία οφείλουν να προμηθευτούν οι ίδιοι. Οι Επιτροπές Παραλαβής
Δικαιολογητικών φροντίζουν, με ευθύνη των Προέδρων τους, να τηρούν αυστηρά όλα τα μέτρα
προφύλαξης για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (αποστάσεις,
χρήση αντισηπτικού υγρού, φυσικός εξαερισμός αιθουσών κ.λπ.) σύμφωνα με τις τρέχουσες
ισχύουσες διατάξεις κατά τις ημέρες λειτουργίας τους, καθώς και τα οριζόμενα από τον Εθνικό
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
6. Για τυχόν έκτακτες απαγορεύσεις μετακινήσεων σε νομούς, νήσους, δήμους, κοινότητες ή
άλλες περιοχές της Επικράτειας, λόγω μέτρων προφύλαξης για την αντιμετώπιση της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τις ημέρες της αυτοπρόσωπης παρουσίας των υποψηφίων στις
ΔΙΠΥΝ/ΔΙΠΥ ή παραρτήματα αυτών, και οι οποίες αποκλείουν τη μετακίνηση των υποψηφίων,
δύναται να οριστούν ειδικότερες διαδικασίες με τροποποίηση της παρούσας προκήρυξης,
κατόπιν απόφασης του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας
προκήρυξης κοινοποιούνται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος
www.fireservice.gr και οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.
7. Οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των Επιτροπών Παραλαβής Δικαιολογητικών
ΔΙΠΥΝ εμφαίνονται στο παράρτημα (Δ) της παρούσας προκήρυξης. Όσοι υποψήφιοι
επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική
Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο VI παράγραφος 3 της παρούσας προκήρυξης,
δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα αλλά
να δηλώσουν τη βούλησή τους στην παραπάνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
8. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίς να επακολουθήσει η
10
αυτοπρόσωπη κατάθεσή της από τον υποψήφιο στην αρμόδια Επιτροπή ή κατατίθεται
εκπρόθεσμα ή ταχυδρομικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή σε περίπτωση που δεν έχει
κατατεθεί με αυτήν κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών του κεφαλαίου ΙΙΙ της
παρούσας προκήρυξης, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα και δεν
λαμβάνεται υπόψη για το Διαγωνισμό. Επίσης, ο υποψήφιος μετά την υποβολή και
πρωτοκόλληση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να
μεταβάλλει τα δηλωθέντα σε αυτή στοιχεία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
δικαιολογητικών. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το
Διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
9. Σε περίπτωση επιστροφής των δικαιολογητικών από την Επιτροπή Παραλαβής
Δικαιολογητικών της ΔΙΠΥΝ και ύπαρξης αμφισβήτησης επί του αναστήματος ή της ηλικίας, ο
υποψήφιος έχει το δικαίωμα να μεταβεί αυτοπροσώπως, από Τρίτη 09/06/2020 έως και την
Πέμπτη 11/06/2020, από ώρα 08:00΄ έως και ώρα 14:00΄, στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή
Παραλαβής Δικαιολογητικών, που ορίζεται στο Κεφάλαιο V της παρούσας προκήρυξης με
έδρα την Πυροσβεστική Ακαδημία στην Κηφισιά Αττικής. Ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει
όλα τα δικαιολογητικά με το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσης στο οποίο έχει ενσωματωθεί βεβαίωση ελέγχου αναστήματος και ηλικίας και επέχει
θέση πρακτικού επιστροφής των δικαιολογητικών. Η ανωτέρω Επιτροπή επιλύει σε δεύτερο
βαθμό τη σχετική διαφορά αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς επί της αμφισβητήσεως. Η
διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παραλαβής
Δικαιολογητικών εμφαίνονται στο παράρτημα (Δ) της παρούσας προκήρυξης. Σχεδιάγραμμα
πρόσβασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία εμφαίνεται στο παράρτημα (Ζ) της παρούσας
προκήρυξης.
10. Επισημαίνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των επιτυχόντων του Διαγωνισμού,
θα ελεγχθούν αυτεπάγγελτα από το ΑΠΣ / Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων για τη γνησιότηταεγκυρότητα αυτών πριν την κατάταξή τους.
11. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να δηλώσουν την ή τις
Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στη δήλωση προτίμησης εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (Μηχανογραφικό Δελτίο), σύμφωνα με τα οριζόμενα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.