Εγκύκλιος για τον προγραμματισμό εξετάσεων των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2018-2019

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα αρχίσουν την Πέμπτη 23 Μαΐου και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου.

Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για τον προγραμματισμό  εξετάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2018-2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα , σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Τα μαθήματα στα ΕΠΑΛ  λήγουν την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019,

ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν τηνΠέμπτη 23 Μαΐου 2019 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων για τους μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα. Προτείνεται οι τελευταίοι να εξετάζονται στη διάρκεια της περιόδου από Τρίτη 28 Μαΐου 2019 έως Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019.

Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Γ ́ τάξης Ημερησίων, της Δ ́ τάξης των Εσπερινών και της Δ ́ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη 30 Μαΐου 219. Οι εξετάσεις για τους μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019. Προτείνεται οι τελευταίοι να εξετάζονται στη διάρκεια της περιόδου από Τρίτη 28 Μαΐου 2019 έως Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.

Τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ4/22523/Δ4/13.02.2019 εγκύκλιο για την «Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»: «Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητριών/ -των ή οι ίδιες/-οι, εφόσον είναι ενήλικες/-οι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο».

Οι μαθήτριες/-τές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τις/τους οποίες/-ους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από τη/τον Διευθύντρια/-ντή και δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, άλλες/- ους από αυτές/-ούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση.

Μετά τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα γίνουν το διάστημα από Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 έως Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Μετά τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων, οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα γίνουν το διάστημα από Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 έως Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019.

Τις ημέρες όπου διεξάγονται Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ., οι κηδεμόνες των μαθητριών/ -των ή οι ίδιες/-οι, εφόσον είναι ενήλικες/-οι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν και είναι εξεταστικό κέντρο, μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου για τους μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα αρχίσουν την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019.

Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου για τους μαθητές της Γ ́ τάξης Ημερησίων, της Δ ́ τάξης των Εσπερινών και της Δ ́ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα αρχίσουν την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019.

Τα αποτελέσματα της ειδικής εξεταστικής περιόδου Ιουνίου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019.

Οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα γίνουν το διάστημα από Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 έως Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.

Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης Ημερησίων, της Δ ́ τάξης Εσπερινών και της Δ ́ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι συμμετέχουν στην Ειδική Εξεταστική Περίοδο Ιουνίου ισχύουν οι διατάξεις της υπ. αρ. Φ.152/42378/Α5/19.03.2019 (ΑΔΑ: 662Θ4653ΠΣ-ΞΘΞ) εγκυκλίου για την «Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Υποψηφίων στις Πανελαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. έτους 2019».

Το πρόγραμμα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/τη Διευθυντή/-ντρια του ΕΠΑ.Λ. στους /στις μαθητές/-τριες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ Γ’ ΚΑΙ Δ’ ΤΑΞΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών των Γ’ και Δ’ τάξεων Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., κατά τις απολυτήριες – πτυχιακές εξετάσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στις ενότητες 1 και 3 του κεφ. Ζ ́ της αρ. πρωτ. Φ4/22523/Δ4/13.02.2019 εγκυκλίου για την «Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ ́ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν.4473/2017, κατά τις απολυτήριες – πτυχιακές εξετάσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στις ενότητες 1 και 3 του κεφ. Η ́ της αρ. πρωτ. Φ4/22523/Δ4/13.02.2019 εγκυκλίου για την «Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ ́ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αναφορικά με την αξιολόγηση των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών της Α ́ τάξης ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότ.4 του κεφ. Δ ́ και στην ενότ.10 του κεφ.Γ ́ της αρ. πρωτ. Φ4/22523/Δ4/13.02.2019 εγκυκλίου για την «Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αναφορικά με την αξιολόγηση των συμμετεχόντων σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις μαθητών ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότ.10 του κεφ. Γ ́ της αρ. πρωτ. Φ4/22523/Δ4/13.02.2019 εγκυκλίου για την «Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”».

ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών παρελθόντων ετών ισχύουν τα αναφερόμενα, κατά περίπτωση, στην παρ. 12 της ενότ. 5 του κεφ. Γ ́ και την παρ. γ) της ενότ. 4 του κεφ. Ζ ́ της αρ. πρωτ. Φ4/22523/Δ4/13.02.2019 εγκυκλίου για την «Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”».

Οι εξετάσεις για τους μαθητές/-τριες παρελθόντων ετών θα αρχίσουν την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους μαθητές/-τριες παρελθόντων ετών πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019.

Για τους μαθητές/-τριες παρελθόντων ετών ισχύουν τα προαναφερθέντα, όσον αφορά στην αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων και στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου.

Το υπουργείο Παιδείας Καλεί τους  Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την εφαρμογή της εγκυκλίου , ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες ημερομηνίες, καθώς και για την ορθολογική κατάρτιση του προγράμματος των εξετάσεων, προκειμένου οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τέλος, τονίζεται στην εγκύκλο,  οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. που εμπλέκονται με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ώστε οι τελευταίοι να παρευρίσκονται:

  • στις προκαθορισμένες συγκεντρώσεις ενημέρωσης των επιτηρητών στα εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ) και στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.) κατά την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων,
  • στα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των πανελλαδικών Εξετάσεων ως μέλη επιτροπών και επιτηρητές,
  • στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Φ.Α.) ως εξεταστές – βαθμολογητές, μέλη επιτροπών, επιτηρητές και επικουρικό προσωπικό.