Νέες Στρατιωτικές Σχολές στα Μηχανογραφικά Δελτία

Στο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» προστίθενται:
– ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ)
– ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ)
στο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» προστίθενται:
– ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ)
– ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε)
Η ισχύς των παραπάνω αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.